Cestovní pojištění


Pojištění léčebných výloh plynoucích z onemocnění či úrazu během cesty pokrývá náklady spojené s poskytnutou lékařskou péčí, převozem do nemocnice, léky, pobytem v nemocnici, převozem zpět do ČR. Do pojištění léčebných výloh lze zahrnout i riziko terorismu.

Cestovní pojištění lze rozšířit o další cílená pojištění jakými jsou úrazové pojištění, pojištění osobních věcí a zavazadel, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění nadstandardních právních a asistenčních služeb, pojištění zrušení či přerušení cesty.

Při sjednávání cestovního pojištění lze zohlednit zda se jedná o jednorázovou či opakovanou cestu, dále jedná-li se o cestu služební. Cestovní pojištění je možné rovněž sjednat jako skupinové.

Asistenčními službami poskytovanými pojišťovnami lze zajistit pomoc v obtížných situacích, mezi které se řadí zajištění ucelené zdravotní péče, úhrada nákladů plynoucích ze zmeškání či zpoždění dopravního prostředku, ztráta cestovních dokladů, náklady spojené s přivoláním příslušené osoby, atd.

Při pobytu v zahraničí delším než půl roku lze přerušit domácí zdravotní pojištění.

Pojištění lesů


Lesní porosty jsou zatíženy rizikem poškození nebo zničení v důsledku požáru, při čemž je možné uzavřít pojistnou ochranu proti následné finanční ztrátě plynoucí ze vzniku této škody.

Pojištění lesních školek se uzavírá pro případ jejich poškození případně zničení požárem nebo krupobitím. Pojistné krytí lze rozšířit i na škody způsobené vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy.

Pojištění zvířat


Pojištění chrání chovatele proti škodě v důsledku uhynutí, utracení nebo nucené porážce hospodářských zvířat.

Na uhrazené pojistné je Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu poskytována státní podpora.

Vedle hospodářských zvířat lze pojištění uzavřít rovněž pro ostatní chovná zvířata (koně, psi, kočky).