Pojištění přerušení provozu podniku


Dojde-li v důsledku některého z pojistných rizik, jež jsou sjednány v pojistné smlouvě, k věcné škodě, kterou se rozumí ztráta, poškození nebo zničení majetku pojištěného, s následkem přerušení nebo zastavení činnosti podniku, pojišťovna se zavazuje uhradit ušlý provozní zisk a stálé náklady až do plného obnovení provozu, maximálně však po sjednanou dobu.

Pojištění rovněž zahrnuje náklady vynaložené na odvrácení bezprostředně hrozící škody a zmírnění jejích následků.

Pojištění přerušení provozu nezávislé činnosti


Tento produkt je pojistnou ochranou proti škodám na zdraví nebo věcným škodám majícím za následek přerušení provozu nezávislé činnosti. Z pojištění je hrazen ušlý zisk a vynaložené náklady během doby přerušení provozu.

Produkt je orientován především na lékaře, advokáty, notáře, architekty, soudní znalce, daňové poradce, auditory, atd.

Pojištění stažení výrobku


V důsledku chyby při vývoji, výrobě, balení, označení, skladování výrobku, eventuelně jeho protiprávní změně způsobené zaměstnancem nebo třetí osobou, rovněž jeho případné kontaminaci vznikají náklady za účelem stažení výrobku z trhu s jeho následnou redistribucí a zachováním tak pozice na tomto trhu. Široké pojistné krytí zajistí minimalizaci utrpěných škod.

Pojištění právní ochrany


Pojištění právní ochrany představuje finanční krytí prostředků vynaložených v souvislosti s uplatňováním právních nároků. Z pojištění jsou vedle honoráře právního zástupce hrazeny náklady na soudní řízení jimiž jsou soudní poplatky, náklady na znalecké posudky a výslechy svědků, výdaje na nezbytné cesty k soudnímu řízení, náklady přisouzené protistraně a dále náklady na soudní rozhodnutí. Pojišťovna rovněž poskytne bezúročnou půjčku na kauci pro vyloučení vyšetřovací vazby.

Pojištění pohledávek


Pojistná ochrana v případě, kdy dojde na straně odběratele k platební neschopnosti, či nevůli v poskytování plateb pojištěné firmě. Uzavřením pojištění získává pojištěný široký rozsah služeb vedoucích k zajištění finanční stability ve vztahu k jeho odběratelům.

Pojištění záruky


Finanční riziko jenž přebírá pojišťovna v případě neplnění konkrétní smlouvy či právního předpisu ze strany pojištěného. Pojištění záruky lze sjednat za celní dluh, za spotřební daň a za patřičné smluvní záruky.

Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů akciové společnosti


Člen statutárního nebo dozorčího orgánu obchodní společnosti nebo družstva odpovídá svou činností za finanční škody vzniklé třetím osobám (akcionáři, věřitelé, zákazníci, atd.). Odlišně od pojištění odpovědnosti z výkonu povolání je tato odpovědnost neomezená.

Pojištění zpronevěry


Tento produkt je koncipován pro ochranu firem proti rozkrádání majetku jakož to formě hospodářské kriminality. Pojištění se vztahuje na škody způsobené podvodným jednáním zaměstnanců, včetně zaměstnanců neidentifikovatelných.

Odcizení peněz nebo cenin z provozních i mimo provozní prostory podniku, padělané peníze nebo platební prostředky případně počítačové podvody a převody peněžních prostředků jsou škody způsobené třetími osobami, které rovněž podléhají tomuto pojištění.

Pojištění násilností


Pojistné krytí zahrnuje škody na majetku firmy nebo na finančním zájmu v rámci přerušení provozu, jenž vznikly v důsledku terorismu, sabotáže, vzpoury, státního převratu, výtržnosti, srocení, stávky nebo občanských nepokojů.

Pojištění únosu a vydírání


Tímto pojištění jsou hrazeny náklady spojené s finančními škodami vzniklými v důsledku únosu, vymáhání výkupného nebo vydírání a dále nezákonného zadržení pojištěného jménem jakékoliv vládní organizace. Pojistné krytí hradí výkupné, jeho případnou ztrátu nebo zničení během transportu, poskytuje ochranu pro přerušení provozu, zahrnuje náklady na stažení výrobků z trhu, náklady na právní výlohy a výlohy na krizový management poskytnutý profesionálními službami. Poskytnuta je rovněž náhrada v souvislosti se smrtí nebo trvalým poškozením pojištěného.