Živelní pojištění


Pojistná ochrana se vztahuje na věci movité i nemovité poškozené působením živlů, jimiž jsou zejména požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla.

Pojištění lze doplňkově rozšířit o rizika povodně, záplavy, vichřice, krupobití, sesuvu půdy, zřícení skal nebo zemin, laviny, pádu stromů, stožárů či jiných předmětů, zemětřesení, tíhy sněhu a námrazy, vody vytékající z vodovodních zařízení.

Pojištění strojů


Pojištění se sjednává pro případy, kdy dojde k poškození stroje nebo strojního zařízení jakoukoliv nahodilou událostí, vyjma těch, jenž jsou výslovně uvedeny v pojistných podmínkách případně pojistné smlouvě. Ochrana pojištění se vtahuje i na škody způsobené chybou obsluhy.

Pojištění elektroniky


Předmětem pojištění se stávají elektronická zařízení a jejich příslušenství, včetně dat zajišťujících jejich provoz.

Pojištění se uzavírá jako „allrisk“ pojištění, jenž zajišťuje pojistnou ochranu proti všem rizikům, vyjma těch, jenž jsou výslovně uvedena v pojistných podmínkách případně pojistné smlouvě.

Široká pojistná ochrana zahrnuje mimo jiné živelní pojištění, pojištění vnitřních poruch (konstrukční vada, vada materiálu, výrobní vada, přepětí, zkrat), pojištění proti škodě vzniklé neodborným zacházením, manipulací, úmyslným poškozením, dále pak pojištění proti krádeži a loupeži.

Pojištění stavebních a montážních rizik


Pojištění se uzavírá pro škody, jenž mohou vzniknout v souvislosti se stavbou nebo montáží. Předmětem pojištění je samotná stavba nebo konstrukce budovaného díla, montovaného stroje nebo technologického celku, stavební nebo montážní stroje a materiál, zařízení staveniště, dále pak škody vzniklé během zkušebního provozu nebo záručního období. Pojištění se rovněž sjednává pro odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám v důsledku stavební nebo montážní činnosti. Předmětem pojištění může být i ušlý zisk investora.

Pojištění lze uzavřít jako „allrisk“ pojištění, jenž zajišťuje pojistnou ochranu proti všem rizikům, vyjma těch, jenž jsou výslovně uvedena v pojistných podmínkách případně pojistné smlouvě.

Pojištění může být uzavřeno jak investorem, tak dodavatelem. Rozsah pojistné ochrany je určován podle potřeb pojištěného.

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu


Pojištění se uzavírá jako ochrana pro případ odcizení nebo úmyslného poškození či zničení movitých věcí nebo stavebních součástí.

Pojištění skel


Pojištění skel představuje pojistnou ochranu pro skleněné výplně a osazení dotčené jakoukoliv nahodilou událostí, vyjma těch, jenž jsou výslovně uvedeny v pojistných podmínkách případně pojistné smlouvě.

Předmětem pojištění se stávají pevně osazená skla nebo soubory pevně osazených skel, dále pak nalepené snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby a veškeré výzdoby na pojištěném skle. Světelné reklamy a nápisy včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce se rovněž mohou stát předmětem pojištění.

Pojištění plavidel


Předmětem pojištění se stává loď, strojní zařízení lodi, příslušenství a vybavení lodi, jenž jsou takto chráněny pro případ poškození, zničení nebo odcizení.

Do pojištění lze taktéž zahrnout poškození, zničení nebo odcizení plavidla při jeho přepravě po souši a při jeho vyzvedání nebo spouštění na vodní cestu. Dále je možné pojistit poškození, zničení nebo odcizení podvozku určeného k přepravě pojištěného plavidla a to při přepravě plavidla po souši nebo při vyzvedání nebo spouštění plavidla na vodní cestu.

Pojistnou ochranu je možné rozšířit o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla třetím osobám a také cestujícím.

Pojištění exponátů


Pojištění vystavovaných věcí poškozených v důsledku působení živelních nebezpečí nebo vandalismu a dále pojištění pro případ jejich odcizení.

Volitelně lze pojistnou ochranu exponátů rozšířit o rizika spojená s živelním nebezpečím a odcizením během přepravy. Rovněž je možné sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pojistníkem v místě pobytu exponátů.

Formy sjednání jsou buď jednorázové pojištění pro příležitostnou výstavu nebo roční pojištění.