Pojištění měst a obcí


Pojištění vytvořené pro obce a města, a dále pro dobrovolné svazky a subjekty jejichž zřizovatelem je obec (příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, obchodní společnosti).

Předmětem pojištění se stávají budovy a věci nemovité, rovněž tak věci movité (vybavení kanceláří, obchodů, škol a jiných zařízení, cennosti, elektronika, zásoby, skla, stroje). Pojištění lze také uzavřít pro odpovědnost obce a subjektů zřizovaných obcí za škodu vzniklou třetí osobě.

Pojistná ochrana pokrývá poškození nebo zničení věcí živelní událostí, dále zahrnuje rizika odcizení, vandalismu, rozbití skla, poškození nebo zničení stroje a elektronického zařízení. Pojištění se rovněž vztahuje na poškození, zničení nebo odcizení věcí během silniční přepravy a přerušení nebo omezení provozu v důsledku požáru.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené obecní policií, pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, uhrazení nákladů na náhradní ubytování, bylo-li sjednáno pojištění obecních bytových domů, jsou prvky široké variability tohoto pojistného programu.

Pojištění lesů


Lesní porosty jsou zatíženy rizikem poškození nebo zničení v důsledku požáru, při čemž je možné uzavřít pojistnou ochranu proti následné finanční ztrátě plynoucí ze vzniku této škody.

Pojištění lesních školek se uzavírá pro případ jejich poškození případně zničení požárem nebo krupobitím. Pojistné krytí lze rozšířit i na škody způsobené vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy.

Pojištění zvířat


Pojištění chrání chovatele proti škodě v důsledku uhynutí, utracení nebo nucené porážce hospodářských zvířat.

Na uhrazené pojistné je Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu poskytována státní podpora.

Vedle hospodářských zvířat lze pojištění uzavřít rovněž pro ostatní chovná zvířata (koně, psi, kočky).