Pojištění domácnosti


Ochrana trvale obývané domácnosti se souborem movitých věcí tvořících zařízení domácnosti jež slouží k jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů domácnosti. Předmětem pojištění je příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu. Pojištění lze uzavřít i pro věci cizí oprávněné k užívání, jako jsou například věci svěřené zaměstnavatelem k výkonu povolání.

V rámci pojištění domácnosti je možné pojistit věci v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných výlučně členy domácnosti, jenž jsou ve stejném objektu jako byt, případně na pozemku k objektu příslušejícím.

Rovněž lze do pojištění zahrnout pojistné události vzniklé mimo místo pojištění, jimiž jsou dotčeny věci, které člen Vaší domácnosti měl na sobě, při sobě, případně u sebe, dále tyto věci odložil na místě k tomu určeném či obvyklém nebo předal za účelem služby.

Pojištění nemovitosti


Pojistit lze obytné budovy a to buď trvale nebo rekreačně obývané, dále lze pojistit byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví, garáže včetně jejich stavebních součástí, družstevní byty a spoluvlastnické podíly, rovněž tak budovy kancelářské a budovy ve výstavbě. Pojištěním je možné krýt škody na stavebním materiálu, stavebních mechanizmech a nářadí určenému ke stavbě, údržbě případně rekonstrukci pojištěné budovy.

Pojištění nabízí také hrazení škod vzniklých na stavbách souvisejících se stavbou pojištěnou.

Na pojistném trhu je variantně nabízeno krytí škod širokého spektra pojistných rizik zatěžujících nemovitosti. Především se jedná o události z povahy živelního pojištění, krádeže a loupeže, vandalismu, nárazu dopravního prostředku.

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů


Podstatou pojištění je náhrada škody poškozenému, jemuž vnikla škoda na životě, zdraví nebo věci v důsledku jednání pojištěného v jeho běžném občanském životě.

Pojištěnými mohou být současně i rodinní příslušníci, pomocníci v domácnosti a osoby jež jsou opatrovníci bytu nebo zvířete.

Pojištění odpovědnosti lze uzavřít pro vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti jenž bude krýt škody související s danou nemovitostí. Rovněž tak lze pojistit vlastníka budovy, jiné stavby případně díla ve stavbě nebo demolici pro případ vzniku škody plynoucí z nedodržení povinností vážící se k těmto činnostem.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli


Pojištění se uzavírá pro případ náhrady škody na movitých věcech, jenž byly zaměstnanci svěřeny nebo jsou jím užívány k výkonu povolání. Do pojištění lze zahrnout i odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele.

Sjednání limitu pojistného plnění vychází z maximální možné částky, která může být po zaměstnanci zaměstnavatelem požadována, ta odpovídá čtyřapůlnásobku průměrné měsíční mzdy.

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti


Každému, kdo loví zvěř, ukládá zákon č. 449/2001 Sb. za povinnost uzavřít toto zákonné pojištění. Pojistná ochrana pojištěného se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou během výkonu práva myslivosti, při němž dojde k ublížení na zdraví nebo usmrcení, případně škodě na věci. Do pojištění jsou rovněž zahrnuty škody způsobené loveckým psem nebo dravcem, a to během i mimo výkon práva myslivosti.

Pojištění lze uzavřít kolektivně za zvýhodněných podmínek. Pojištění mohou uzavřít rovněž cizinci a osoby bez loveckého lístku, pouze však na dobu omezenou.

Pojištění rekreačních plavidel a odpovědnosti za škodu z jejich provozu


Rekreační plavidlo lze pojistit pro případ poškození, zničení nebo odcizení během plavby, kotvení, vyzvedání nebo spouštění plavidla na vodu a během jeho uložení na souši.

Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s provozováním plavidla hradí škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob.