Pojištění obecné odpovědnosti za škodu


Pojištění pokrývá škody vzniklé třetí osobě v souvislosti s podnikatelskou činností pojištěného. Předmětem pojištění jsou škody na věci, škody na zdraví či životě a rovněž následné finanční škody. Pojišťovna případně hradí i náklady související se soudním sporem.

Pojištění profesní odpovědnosti


Pojištění se sjednává pro případ vzniku škody třetí osobě v důsledku profesního omylu mající charakter újmy na zdraví, poškození věci nebo finanční ztráty. Tímto rizikem jsou zatíženy především profese charakterizované duševní prací. Uzavření tohoto pojištění je pro určité profese zákonnou povinností.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku


Výrobce, dovozce případně dodavatel výrobku je dle právních předpisů před spotřebitelem odpovědný za jeho vadu. Hrazeny mohou být rovněž náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou v rámci zdravotní péče poškozeného.

Povinné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie


Zákon č. 353/1999 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií) ukládá definovaným subjektů v souvislosti s nebezpečnými chemickými látka nebo přípravky za povinnost uzavřít toto pojištění pro případ vzniku škody v důsledku závažné havárie.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele


Každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance je ze zákona povinen uzavřít toto zákonné pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Z tohoto pojištění jsou hrazeny škody vzniklé zaměstnanci v souvislosti s jeho pracovním úrazem nebo nemocí z povolání jenž se projeví jako ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, dále jako náhrada bolestného a ztížení společenského uplatnění, rovněž tak krytí účelně vynaložených nákladů na léčení a náhrady věcné škody.

Vznik pojištění je dán okamžikem uzavření prvního pracovněprávního vztahu a trvá po celou dobu existence zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen vznik pojištění oznámit příslušné pojišťovně.

Pojištění odpovědnosti zasílatele


Uzavřením pojištění získává zasílatel ochranu pro případ zákonné odpovědnosti za poškození, zničení případně pohřešování věci při obstarávání její přepravy. Do pojistné ochrany je možné dále zahrnout odpovědnost za škodu na zdraví, rovněž tak odpovědnost za finanční škodu.

Stane-li se náhrada škody předmětem soudního sporu, je řízení tohoto sporu, právní zastoupení pojištěného eventuelní mimosoudní vyrovnání nákladem jež nese pojišťovna.

Pojistný produkt lze sjednat s různými rozsahy územní platnosti.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce


Odpovědnost dle právních předpisů a mezinárodních úmluv za zničení, ztrátu nebo pohřešování přepravované věci jež nese silniční dopravce je finančně nesena pojišťovnou.

Stane-li se náhrada škody předmětem soudního sporu, je řízení tohoto sporu, právní zastoupení pojištěného eventuelní mimosoudní vyrovnání nákladem jež nese pojišťovna.

Pojistný produkt lze sjednat s různými rozsahy územní platnosti.

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře


Zákon ukládá všem cestovním kancelářím za povinnost uzavřít pojištění pro případ svého úpadku.

Z pojištění je hrazena případná doprava zákazníka zpět do ČR, nebyla-li cestovní kanceláří zajištěna a byla součástí zájezdu. Dále vrácení ceny případně zálohy za zájezd při jeho zrušení a nevyplacení cestovní kanceláří, rovněž tak rozdíl mezi zaplacenou a skutečnou cenou zájezdu, dojde-li pouze k jeho částečnému uskutečnění.