Povinné ručení


Zákon číslo 168/1999 Sb. ukládá za povinnost všem majitelům vozidel uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Toto zákonné pojištění pokrývá případné nároky na náhradu škody způsobené provozem vozidla pojištěného. Pojištění je zákonem předepsáno pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální automobily, tahače, přípojná vozidla, traktory, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, jednonápravové traktory s přívěsem.

Pojistné krytí se vztahuje na škody na zdraví nebo usmrcení, věcné škody, škody mající povahu ušlého zisku a účelně vynaložené náklady na právní zastoupení pojištěného.

Maximální hrazená výše škody pojišťovnou odpovídá limitu sjednanému v pojistné smlouvě. Zákon stanoví minimální limit pojistného plnění 18 mil. Kč pro věcné škody a ušlý zisk a 35 mil. Kč pro škody na zdraví.

Uzavření povinného ručení je při cestách mimo území ČR dokladováno zelenou kartou.

Pojišťovací ústavy nabízí ke svému produktu povinného ručení celou řadu asistenčních služeb spočívajících v poskytnutí pomoci při řešení obtížných situací spjatých se vznikem dopravní nehody. Zejména se jedná o vzdálenostně omezený odtah vozidla, zajištění a uschování vozidla po smluvenou dobu, uhrazení časově omezené práce mechanika, dále poskytnutí finanční a právní pomoci, vzkazovou službu a tlumočení v zahraničí.

Stanovení výše pojistného je v kompetenci každé z licencovaných pojišťoven, u kterých lze uzavřít povinné ručení. V případě pojištění více jak pěti vozidle lze využít skupinového pojištění a zařadit tato vozidla do flotily. Flotilové pojištění je jednotlivými pojišťovnami zvýhodňováno.

Havarijní pojištění


Havarijní pojištění postihuje celou skupinu možných ohrožení, jímž jsou vozidla vystavena. Pojišťovny současně nabízí různé kombinace ochrany proti těmto rizikům. Jsou jimi živelní událost, havárie, odcizení a vandalismus.

Mezi doplňková pojištění, která lze uzavřít k havarijnímu pojištění se zejména řadí úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění skel, pojištění zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem, pojištění právní ochrany, náklady na pronájem náhradního vozidla a také pojištění věcí během vnitrostátní dopravy.

Při uzavření havarijního pojištění se rovněž sjednává poskytování asistenčních služeb. Ty mají za cíl poskytnout pojištěnému pomoc při řešení obtížných situací spjatých se vznikem dopravní nehody. Sjednáním asistenčních služeb získává pojištěný nárok na vzdálenostně omezený odtahu pojištěného vozidla, zajištění a uschování vozidla po smluvenou dobu, uhrazení časově omezené práce mechanika, nocleh, telefonické tlumočení a právní pomoc. Do nabídky se řadí i přeprava posádky havarovaného vozidla.

V případě pojištění více jak pěti vozidle lze využít skupinového pojištění a zařadit tato vozidla do flotily. Flotilové pojištění je jednotlivými pojišťovnami zvýhodňováno.