Pojištění plodin


Finanční ztráta utrpěná v důsledku poškození nebo zničení hospodářských plodin je kryta jejich pojištěním. Pojistnými riziky spadajícími do této pojistné ochrany jsou krupobití, požár, vichřice, záplava, povodeň, sesuv půdy, případně vyzimování a mráz.

Na uhrazené pojistné je Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu poskytována státní podpora.

Pojištění lesů


Lesní porosty jsou zatíženy rizikem poškození nebo zničení v důsledku požáru, při čemž je možné uzavřít pojistnou ochranu proti následné finanční ztrátě plynoucí ze vzniku této škody.

Pojištění lesních školek se uzavírá pro případ jejich poškození případně zničení požárem nebo krupobitím. Pojistné krytí lze rozšířit i na škody způsobené vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy.

Pojištění zvířat


Pojištění chrání chovatele proti škodě v důsledku uhynutí, utracení nebo nucené porážce hospodářských zvířat.

Na uhrazené pojistné je Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu poskytována státní podpora.

Vedle hospodářských zvířat lze pojištění uzavřít rovněž pro ostatní chovná zvířata (koně, psi, kočky).