Kapitálové životní pojištění


Hlavním rysem tohoto pojištění je pojištění pro případ dožití nebo smrti. Kapitálové životní pojištění garantuje zhodnocení vložených prostředků tzv. technickou úrokovou mírou jejíž minimální výše je zaručena a může narůstat závisle od aktuálního stavu hospodaření pojišťovacího ústavu.

Investiční životní pojištění


Kombinace životního pojištění se současným investováním finančních prostředků na kapitálovém trhu.

Důchodové pojištění


Pojištěnému je buď od smluveného věku vyplácena pevně stanovená předem sjednaná doživotní renta ve smluvených intervalech nebo mu je jednorázově vyplaceno pojistné plnění. Pojistné je splaceno průběžně či jednorázově před sjednaným počátkem vyplácení důchodu.

Úvěrové a rizikové pojištění


Pojištění představuje finanční zajištění v případě smrti pojištěného osobám blízkým. Pojišťovna přebírá závazek splacení úvěru v případě smrti eventuelně plné invalidity pojištěného.

Úrazové pojištění


Úrazové pojištění postihuje především rizika spojená s trvalým poškozením v důsledku úrazu, smrti úrazem, hospitalizací po úrazu a pracovní neschopností následkem úrazu ve formě poskytnutí denních dávek. Rovněž lze sjednat denní odškodné za dobu léčení úrazu při níž není potřeba dokládat pracovní neschopnost, či úrazové pojištění dětem s denním odškodným za dobu léčení úrazu.

Výše pojistného plnění v případě úrazu s trvalými následky je pojišťovnou stanovena jako procentuální podíl ze sjednané pojistné částky. Výše podílu je určena na základě rozsahu trvalých následků. U některých pojišťoven lze uplatnit progresivní plnění, v rámci kterého mohou procentuální podíly přesahovat sjednanou pojistnou částku až do výše jejího čtyřnásobku.

Z běžného úrazového pojištění jsou vyjmuty vysoce rizikové činnosti, pro které je nutné sjednat pojištění se zaměřením na jejich rizikovost, tímto pojištěním lze však postihnout téměř všechny druhy sportů.

Pojištění lze uzavřít pro jednotlivce, děti, rodiny, dále jako skupinové pojištění firem, případně skupinové pojištění dětí a žáků.