Systém pojištění


Cílem tohoto produktu je maximalizovat efektivnost sjednaného pojištění reprezentovaného v pojistném programu. Zavedení systému pojištění znamená především implementovat do vnitřních struktur společnosti proces vnitřního zpracování průběžně vznikajících škodních událostí a provádění běžných úprav v pojištění během trvání pojistných smluv, jakými jsou například změny ve flotilovém pojištění vozidel.

V oblasti likvidace škodních událostí je výsledkem tohoto procesu řádné a úspěšné uplatnění náhrady škody u pojišťovny. Rychlost likvidace vzniklé škody se přímo odráží v minimalizování utrpěných ztrát touto škodou zapříčiněných. Za tímto účelem je vhodná automatizace pochodů řešení škod.

O zodpovědný přístup zaměstnance ke škodě v okamžiku jejího vzniku se opírá definice vzniklé škody s celkovým jejím popisem a hodnocením, rovněž tak bezprostřední postup po vzniku škody je dalším hlediskem na nějž je pojišťovnou kladen zřetel při poskytnutí úhrady vzniklých škod.

Navazující částí procesu likvidace škody je ucelení veškerých informací charakterizujících vzniklou škodu a soustředění nezbytné dokumentace. S tím úzce souvisí žádoucí znalost sjednaných pojistných produktů v různých úrovních hierarchie společnosti.

Příprava podkladů k řešení události vyústí v předání této události pojišťovně. Způsob komunikace s pojišťovacím ústavem je veden systémově dle předem definovaných zásad.

Součástí systému pojištění je rovněž získání přehledu škodních událostí umožňujícího monitorovat škodní průběh, tedy poměr mezi poskytnutým plněním pojišťovny a prostředky vynaloženými na pojištění. Systém pojištění se tak přímo podílí na optimalizaci sjednaného pojistného programu.